L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona obrirà la convocatòria d’un procés selectiu per l’especialitat de fagot

Properament, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona obrirà la convocatòria d’un procés selectiu per a ampliar la borsa de treball de l’especialitat de fagot, per a la cobertura de substitucions i/o interinatges a les escoles municipals de música de Barcelona. Per a poder-hi participar, cal presentar una instància a l’IMEB (plaça d’Espanya, 5), adjuntant currículum vitae i còpia del títol superior de l’especialitat. Cal acreditar el nivell C de català o equivalent.

El model d’instància es pot descarregar a https://w9.bcn.cat/tramits/instancia_generica.pdf  i cal dur-ne còpia per a fer el registre. També es pot presentar telemàticament a: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

 

 
Categories: Notícies, Notícies ACEM, Notícies del Sector