Publicades les bases de les subvencions per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional catalana afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la COVID-19

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Tan aviat es publiqui la convocatòria es donarà difusió.

Als efectes d’aquestes bases es consideren entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa les que realitzen activitats relacionades amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, i que, per raó de l’activitat o el destinatari, no siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, així com les federacions i les confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats dins de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana. També hi poden optar les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats remunerades en l’àmbit de la pirotècnia, en els serveis directament vinculats amb les festes de foc i pirotècnia que es portin a terme a Catalunya.

L’enllaç per a consultar el DOGC:  https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=893028&language=ca_ES

 

 

Categories: Notícies, Notícies del SectorEtiquetes: , , , , ,