L’EMM de Vilanova i la Geltrú convoca una borsa d’urgència de sensibilització i piano.

L’Escola Municipal de Música de Vilanova i la Geltrú convoca una borsa d’urgència per cobrir una baixa amb una jornada de dues tardes (dimarts i dijous) de sensibilització i piano.

Requisits:

a. Estar en possessió del Títol Superior de Música, especialitat pedagogia musical o especialitat de piano o títols equivalents acreditats per l’organisme oficial competent.

b. Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell de suficiència de català (nivell C), amb independència de la seva nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent..

c. Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els certificats següents:

d. Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l’Estat espanyol.

e. Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.

f. Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent.

g. No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte dels que estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència, per l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors.

h. Pagament dels drets d’examen 32,25€.

i. Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: http://www.vilanova.cat

Horari:

Jornada de dues tardes (dimarts i dijous) de sensibilització i piano.
Després segurament s’ampliarà dos dies més per cobrir una baixa per maternitat.

Condicions retributives:

Contracte laboral de substitució amb la categoria de Professor/a Escola de Música A1-
24, amb 309 punts, a partir de gener de 2023 i fins a la incorporació del titular del lloc
de treball.
Jornada laboral 31,5 % (7,25 hores lectives).
Sou brut anual de 36.256,84€ jornada complerta, segons Conveni Col·lectiu Vigent.

Presentació i admissió de sol·licituds:

La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les proves de selecció de personal de l’Ajuntament i/o els seus organismes dependents a partir del moment de la publicació de l’oferta de treball al web www.vilanova.cat i fins la data que estableixi la mateixa oferta de treball.

Així mateix, es poden presentar:

En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica personal@vilanova.cat.

Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia:

– Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives (genèrica) Les persones que resultin seleccionades hauran de presentar còpia dels mèrits al·legats el dia de l’entrevista davant el tribunal de selecció per a realitzar el concurs de mèrits. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits o que aquesta sigui incorrecte o incompleta, es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput de mèrits amb les conseqüències corresponents, amb relació l’orde de puntuació i relació de les persones candidates en el resultat final del procés de selecció.

– Currículum vitae

– Vida laboral

– Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€ o acreditació de l’exempció. Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: ES2821000024990200725822.

Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els originals dels documents que acreditin els requisits de la convocatòria en 3 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a l’aspirant següent, per ordre de puntuació. Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits, així com la no presentació en el termini establert de l’activitat d’ensenyament. El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és de 3 dies hàbils des de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB. El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la convocatòria es farà públic al web municipal www.vilanova.cat. Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert quedaran excloses del procés selectiu.

Més informació

Consultar les bases 
Categories: Notícies, Notícies del Sector, Notícies socis, OfertesFeinaEtiquetes: , , , ,