Curs: “Introducció al model competencial en formació musical: ensenyar, aprendre i avaluar competències musicals” amb Josep Lluis Zaragozà a l’ESMUC

Data: 20 i 27 de maig de 2023
Formadora: Josep Lluís Zaragozà
Horari: De 9:30 h a 13:30 h 
Data límit per inscriure’s: 15/05/2023
Lloc: ESMUC (C/ de Padilla, 155 Barcelona)
Preu: 55 € (socis i alumnat d’ESMUC i JAM SESSION), 90 € (no socis)
Enllaç d’inscripció: music.cat

Aquest curs pretén generar un procés de reflexió professional docent per fer una immersió cap al model competencial de l’ensenyament, aprenentatge i avaluació, que ara per ara éstà determinat en els currículums generals i d’àmbit especial del sistema educatiu.
La mirada de les competències en educació i en la formació musical en particular ens ofereix la possibilitat i l’oportunitat de generar un debat profund de les pràctiques didàctiques, revisar-les i actualitzar-les.
En tot cas, les competències educatives han vingut per quedar-s’hi. De fet, sempre s’han ensenyat d’una manera més o menys explicita. Ara que els currículums oficials ho prescriuen, és un bon moment perquè en l’àmbit dels ensenyaments de música no reglats, es puguin concretar les accions, tant des de les pràctiques d’aula, com des de la perspectiva del treball col·legiat dels docents, que permetin implementar uns ensenyaments musicals centrats en els aprenents i les finalitats, és a dir, en desenvolupar perfils d’estudiants musical i formativament competents.

1era sessió

Què són les competències en educació. I educació musical? Si no ho fem per competències com ho fem o ho fèiem?
Les competències “no es poden evitar”.
De centrar-se en els continguts a centrar-se en les competències.
Les competències musicals o les vies en què els humans n’apropem a la música com un objecte de coneixement i una pràctica.
Pràctica reflexiva: com detectem que estem “en competències” quan estem en plena praxi? 
Els condicionants tradicionals que obstaculitzen la mirada de les competències.

2a sessió

Les condicions bàsiques d’organització de centre per fer viable el model competencial
Els dos àmbits que ha de confluir: treball individual i treball col·legiat: objectiu, l’aprenent.
El currículum connectat. El model metodològic compartit. L’avaluació fiable i vàlida, centrada en els objectius i les finalitats. 
Les bases psicopedagògiques: com funciona la maquinària de l’aprenentatge. Aspectes bàsics de la neurociència que fonamenten les bones pràctiques didàctiques.
La didàctica en positiu vs la didàctica centrada en el dèficit. 
Els documents professionals: la programació com l’eina principal del professional docent. Més enllà d’un pdf.

Una mica sobre el Josep Lluis Zaragozà:

Professor titular de Didàctica General de la Música a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

Catedràtic d’Ensenyament Secundari (especialitat música).

FORMACIÓ SUPERIOR / PREMIS

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, itinerari de psicologia de l’educació.
Professor superior de música en l’especialitat de clarinet i premi d’honor de fi de grau mitjà i superior al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.
Premi de la trajectòria professional com a pedagog musical en la 5a edició dels premis de l’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya AEMCAT (2021).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Redactor i col·laborador del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el del currículum de Música del Batxillerat de les Arts (Anàlisi Musical) i en l’àmbit de la música en l’educació secundària obligatòria (LOE). Redactor de la comissió del currículum de música (LOMCE).
Coordinador general del grup de formadors de formadors en Currículum i Avaluació competencials  dels àmbits curriculars de secundària dels cursos implementats pel Departament d’Educació durant els cursos 17-18 i 18-19. 
Formador de docents de música de secundària i coordinador del grup de formadors del curs de Currículum i Avaluació competencial, àmbit artístic-Música.
Formador de Màster de Secundària i d’altres àmbits de formació didàctica a la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Madrid, Universitat Internacional de la Rioja i la Valencia International University.
Impartició de cursos, conferències i ponències al voltant de la didàctica de la música a diverses institucions: Associació d’ensenyants de música de Catalunya, Curs Internacional Manuel de Falla, Confederació de Associacions de Educació Musical de l’Estat Espanyol. ICE-UB, UAB, CSMIB, etc.
Director pedagògic (2011-13) del projecte d’innovació educativa de les Escoles Tàndem (Esmuc-Escola Poblenou): LA MÚSICA COM A EIX TRANSVERSAL DEL CURRÍCULUM.
Formador de l’Equip de Música de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sots-coordinador de les proves d’accés a la universitat de la matèria Anàlisi Musical.
Professor del mòdul de didàctica de l’instrument del Màster en Ensenyaments Artístics d’Estudis Avançats en Interpretació: Instruments de la Música Clàssica i Contemporània (MEAI). Professor de l’assignatura Bases psicopedagógicas de la educación musical del Màster Pedagogía para Músicos organitzat pel Departament de Pedagogia de l’ESMUC.

PUBLICACIONS

Llibre: Didàctica de la Música en la educación secundaria. Competencias docentes y aprendizaje. Graó. Barcelona, 2009. 
Redactor de les ORIENTACIONS PER AL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM. MÚSICA A L’ESO. Departament d’Ensenyament (2011) (http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2ae82bbf-94ff-48af-82f5-29ef6e5b3942/musica_eso.pdf).
Membre de la comissió de redacció del nou CURRÍCULUM DE L’ÀMBIT ARTÍSITC (LOMCE) http://www.xtec.cat/monografics/documents/curriculum/secundaria/annex7.pdf.
Membre de la comissió de redacció de les orientacions de COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT ARTÍSTIC.  
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-ambit-educacio-fisica.pdf.

Competencia perceptiva de la música y patrones musicales. Revista Eufonia, didàctica de la música. Nº 86. de 2021.
De les prestacions instrumentals de l’educació musical. Revista Perspectiva escolar. Publicacions Rosa Sensat. 2013.
Les competències específiques de l’àrea de música. Actes de les VIII jornades de música. ICE-UB 2012.  (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/42655).
Els currículums de música a la nova llei d’educació. Revista Escola catalana. 2008.
Dinàmica de clase y estilo cognitivo del docente. En la revista Eufonía, didàctica de la música nº17 de 1999.
Los adolescentes como aprendices reflexivos: sobre el gusto sí hay algo escrito.  En la revista Aula de innovación educativa nº 87 de 1999.
La competencia afectiva del docente es una arma cargada de futuro. En la revista Eufonía, didàctica de la música nº18 del 2000.
La lista de los 50 clàsicos populares. En la revista Eufonía, didàctica de la música nº26 del 2002.
Midi to wav:partituras y soporte de audio ad hoc. En la revista Eufonía, didàctica de la música nº 31 del 2004.
Principios musicales y estrategias metacognitivas en el aula. En la revista Eufonía, didàctica de la música nº 36 del 2006.
Competencia interpretativa de la música y patrones musicales. Revista Eufonia nº86. Grao 2021. 
Homo musicus: las competencias musicales en el aula de música de secundaria. Quodlibet. Revista de especialización musical. Universidad de Alcalá. Aula de música. Nº 77. Junio 2022. https://erevistas.publicaciones.uah.es/ojs/index.php/quodlibet/issue/view/99

 
Categories: Formació ACEM, Formació ACEM, Notícies, Notícies del Sector, Notícies Formació Professorat i Equips Directius, Notícies socisEtiquetes: , , ,